Reisevilkår

Reisevilkår

Vandring på Balkan AS

 www.vandringpaabalkan.no

Reisevilkårene inngår som en del av reiseavtalen. Det er viktig at den reisende leser disse. Reisevilkårene er grunnlag for dine rettigheter som reisende, samt Vandring på Balkan sine rettigheter som arrangør. Les også̊ reisebeskrivelsen på våre nettsider før du reiser.

Bestilling og betaling

Bestilling av en reise gjøres på våre hjemmesider, via mail eller telefon. Avtalen mellom partene anses som inngått ved henvendelse fra kunden for bestilling, der kunden får en bekreftelse med faktura/reiseavtale. Innbetalingen av reisen skjer i to omganger, og Vandring på Balkan sender ut to fakturaer for betaling per e-post

– Depositum på 25% av totalbeløpet sendes kunden etter påmelding med betalingsfrist 10 dager

– Restbeløp med betalingsfrist senest 40 dager før avreise (se forfallsdato på faktura)

Det tas forbehold om pristillegg som følge av valuta- og skatteendringer.

Avbestilling

Avbestilling må skje straks det foreligger en grunn for ikke å gjennomføre reisen. Avbestilling vil medføre et gebyr, avhengig av avbestillingstidspunktet, som regnes fra den dato (mandag – fredag) Vandring på Balkan mottar beskjeden, med avbestillingsdato i kontorets åpningstider, mandag til fredag kl. 08 – 16. Mail som sendes f.eks lørdag/søndag/helligdag regnes med dato til nærmest påfølgende mandag/virkedag. Alle avbestillinger må skje skriftlig.

 Regler for avbestilling

Reisen kan fritt avbestilles inntil 10 dager etter bestilling såfremt det er mer enn 2 måneder til avreisedato.

Ved avbestilling fra 10 dager etter bestilling tom 91 dager til avreise betaler kunden et administrasjonsgebyr tilsvarende 50% av depositum.

Ved avbestilling f.o.m. 90 til 61 dager før avreise, beholder Vandring på Balkan det innbetalte depositum.

Ved avbestilling 60 til 30 dager før avreise belastes kunden 50% av reisens pris.

Ved avbestilling fra 29 dager og frem til avreisetidspunktet, eller hvis den reisende ikke møter opp ved avgang eller mangler de nødvendige papirer, visum, vaksiner e.l. for å delta på reisen, er gebyret 100 % av reisens pris.

Flybillett

Flybillett bestilles av kunden selv. Flybillett skal ikke bestilles før kunden har fått bekreftelse på at turen gjennomføres. I de fleste tilfeller er vi avhengig av et minimumsantall for å kunne gjennomføre turen. Dette opplyses om under reisens beskrivelse. Kunden er selv ansvarlig for egen flybillett.

Vandring på Balkan kan være behjelpelig med å bestille flybillett og denne faktureres da med omgående betaling.

Reiseforsikring

Reiseforsikring er en nødvendighet ved reise til utlandet og den reisende må derfor ha gyldig reiseforsikring som minimum dekker kostnader ved inkluderer sykdom, ulykke og eventuell hjemtransport.

Det anbefales også å medbringe Europeisk Helsetrygdekort E111. Dette bestilles på www.nav.no

Ved påmelding blir den reisende bedt om å oppgi forsikringsselskap samt forsikringsnummer. Reiseforsikringskortet må medbringes på selve reisen.

Overdragelse av reiser

Kunden har rett til å overdra reisen til en person som oppfyller alle nødvendige betingelser for å delta i reisen, forutsatt at arrangøren er underrettet om dette i rimelig tid før reisen skal ta til. Overdrager og overtager hefter solidarisk for betaling og ekstra kostnader og er gebyrbelagt.

Forbehold om endringer

Det tas forbehold om uforutsette prisendringer vedrørende transportomkostninger, endringer i offentlige skatter/avgifter, brennstoffpriser, gebyrer i lufthavn eller valutakurser som er anvendt i prisberegningen. Det tas også forbehold om endringer i programmet som skyldes forsinkelser, værforhold, sykdom eller andre uforutsette hendelser på reisen. Det kan også bli foretatt mindre justeringer i dag til dag programmet. Det tas forbehold om at nevnt instruktør/leder kan bli syk, vedkommende erstattes da av en med like gode ferdigheter og det gis ikke anledning å avbestille reisen grunnet endring i leders navn.

Avlysning av reisen / Vandring på Balkan sin rett til å kansellere/avlyse eller endre reisen uten erstatningsplikt.

Reisen kan avlyses dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofe, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som kan likestilles med foran nevnte. Dette gjelder også når disse begivenheter inntreffer på reiseruten.

Vandring på Balkan kan også avlyse reisen eller øke prisen dersom det påmeldte antall er mindre enn det angitte minimumsantallet for reisen. Informasjon om dette gis av arrangør senest 4 uker før avreise. Alternativt vil den reisende bli tilbudt annen reise eller få refundert det innbetalt beløp i sin helhet. Vi forbeholder oss retten til å etterfakturere valutatillegg som følge av økt valutakurs. Dersom dette skulle bli nødvendig, vil faktura bli tilsendt senest 20 dager før avreise.

Vandring på Balkan sine plikter

Hvis det oppstår hendelser utenfor Vandring på Balkan sin kontroll, force majeure, kan reisen avlyses.

Vandring på Balkan forplikter seg til å følge lov om pakkereise (Pakkereiseloven) og dens intensjoner, herunder annonsering, markedsføring, avtaleinngåelse, gjennomføring, avbestillingsregler, overdragelser, reklamasjonsrett og erstatning.

Den reisendes plikter

Den reisende:

– har selv ansvar for å kontrollere at mottatt reisedokumenter stemmer overens med navn og bestilling må overholde betalingsfristene.

– må ved avreise sørge for å ha nødvendig reisedokumenter som gyldig pass, visa, vaksinasjonsattester, o.l.

– forplikter seg til å rette seg etter regler gitt av offentlige myndigheter og våre representanter og må ikke opptre til sjenanse for andre. Ved utilbørlig oppførsel, kan den reisende bli avvist fra reisen og må selv bære kostnadene med hjemreise-

– vurdere sin fysiske kapasitet i forhold til programmet beskrevet på våre nettsider.

Mangler/reklamasjoner

Hvis den reisende mener det er mangler ved reisen, skal den reisende straks og på reisemålet informere Vandring på Balkan´s representant eller vårt kontor i Norge. Klager etter hjemkomst betyr at kunden mister sine rettigheter. Klagefrist er dog satt til 4 uker etter reisens avslutning og skal være skriftlig til vårt kontor.

Bilder

Vandring på Balkan vil fotografere aktivt under reisen, og ønsker å kunne presentere bildene i nettløsninger og annen markedsføring. Bilder av deltagere kan også bli brukt i media. Reisende som reserverer seg mot dette, må̊ uttrykkelig gi beskjed til reiseleder.

Kunderegister

Vi sender ut nyhetsmail ca 1 gang per måned. Det skjer automatisk til alle som er registrert i vårt kunderegister. Dersom du ikke vil motta nyhetsmail, gi oss beskjed om avregistrering. Det blir også sendt ut deltagerliste på hver gruppereise med alle deltageres navn, telefonnummer og bosted. Din personalia vil ikke bli delt med 3dje part.

 

Vi ønsker deg velkommen på tur med Vandring på Balkan!